เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                ที่ห้องโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายสุรพล สันติโชตินันท์ ที่ปรึกษาส่วนตัวนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะ จากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กว่า 70 คน ที่ได้เดินทางมาศึกษาโครงการความร่วมมือเส้นทางสายแม่…เพื่อเป็นเส้นทางการค้า-การท่องเที่ยว-วัฒนธรรม-ประเพณี-( ไทยเหนือ ไทยล้านนา)…เส้นทาง จาก จากแม่สอด-แม่ระมาด-แม่ต้าน(ท่าสองยาง) จังหวัดตาก มุ่งสู่แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย-แม่ฮ่องสอน โดยนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ให้ข้อมูลด้านการดำเนินการด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ด้านดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ให้ข้อมูลด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอดในอนาคต เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป