เปิดงานผู้สูงอายุ เปิดประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เปิดงานผู้สูงอายุ เปิดประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

10 เมษายน 2558 ชาวตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยนายกเทศมนตรี นายเผด็จ ดงยะโสภา พร้อมพี่น้องชาวตำบล ใน 13 หมู่บ้าน จำนวน 300 กว่าคน ร่วมรดนำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ เกิดจากการประชุมประชาคม สำรวจสภาพปัญหาตามวิถีชีวิตของชาวตำบลวิศิษฐ์   อำเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ   ผ่านภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดผลกระทบด้านสุขภาพ  ซึ่งตำบลวิศิษฐ์เป็นพื้นที่ที่มีทุนทางสังคม หลากหลายประกอบด้วย  ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลวิศิษฐ์  โรงเรียนผู้สูงอายุ  กองทุนขยะ สถานีวิทยุออนไลน์วัดป่าพันลำ เช่นหมู่บ้านรักษาศีลห้า  ผู้นำท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ประชาชนมีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือ  ส่งผลการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่าย แต่ขณะเดียวกัน  “บริบทของสุขภาพ” ยังมีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้  เช่น โรคไข้เลือดออก  และการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  อีกทั้งเยาวชนมีปัญหาการใช้ติดสารเสพติด เป็นปัญหาสุขภาพที่ต้องอาศัยความเป็นตัวตนของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมแก้ไข และร่วมรับทราบข้อมูลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพ โดยมุ่งหวังเป้าหมายสูงสุด คือ อยู่ดีมีแฮง ด้วยความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละของทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งได้มี “ธรรมนูญประชาชนคนตำบลวิศิษฐ์” ฉบับนี้  มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในความสำเร็จด้วยพลังแห่งความสามัคคีและพลังแห่งปัญญา ได้นำพาความอยู่ดีกินดี มีสุขภาพดีมาสู่ประชาชนคนตำบลวิศิษฐ์  โดยประเด็นในการเริ่มประกาศใช้ธรรมนูญเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ การแก้ปัญหากขยะซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ได้ทำการประเมินโดยการการวิจัยสุ่มตัวอย่างในเขตบ้านหนองนาแซงตำบลวิศิษฐ์ 167 ครัวเรือน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะระดับปานกลาง (x= 2.15) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของด้านรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ สถานภาพในครัวเรือน ตำแหน่งทางสังคม ประเภทครัวเรือน และความรู้ ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะไม่แตกต่างกัน ส่วนในภาพรวมสภาพปัญหาในการคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับน้อย รองลงมาระดับปานกลาง ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบล 10 เมษายน 2558

     

 ABOUT THE AUTHOR

.........สร้างสรรค์ ผู้มีปัญญามาก สนทนากันเรื่องหลักการ ผู้มีปัญญาปานกลาง สนทนากันเรื่องเหตุการณ์ ผู้มีปัญญาน้อย สนทนากันเรื่องของคนอื่น .......... https://www.facebook.com/video/embed?video_id=447308985361934