เยี่ยมชุมชนมุสลิมบ้านหัวฝายกับนักเรียนฮาฟิช ที่มัสยิดอัสอาดะฮ์ อ.ฝาง เชียงใหม่

เยี่ยมชุมชนมุสลิมบ้านหัวฝายกับนักเรียนฮาฟิช ที่มัสยิดอัสอาดะฮ์ อ.ฝาง เชียงใหม่

เยี่ยมชุมชนมุสลิมบ้านหัวฝายกับนักเรียนฮาฟิช(ท่องจำคัมภีรกุรอ่าน) ที่มัสยิดอัสอาดะฮ์อ.ฝาง เชียงใหม่
โดย นายชุมพล ศรีสมบัติ

IMGP9201s
*หมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มี 222 ครอบครัว มีประชากรทั้งหมด 418 คน ในจำนวนนี้มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม 25 ครอบครัว มีประชากร 102 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.40 ของประชากรทั้งหมู่บ้าน

IMGP9274s
     มุสลิมในบ้านหัวฝายอพยพมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2495 โดยที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง และศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในครอบครัว ภายในชุมชน และเพื่อนบ้าน นอกจากนี้คณะกรรมการมัสยิดอัสอาดะฮ์มีการบริหารงานเป็นอย่างดี โดยมีพื้นฐานมาจากความมีคุณธรรม อีกทั้งมีศาสนสถานที่สำคัญ คือ มัสยิด เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนภายในบ้านหัวฝายยังมี โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนสอนท่องจำคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งทำให้มุสลิมในบ้าน หัวฝายมีความรู้ทั้งตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านภาษาจีน และด้านศาสนา*(นายภาคินวัฒนช์ สุทธิผุย เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตของมุสลิมในบ้านหัวฝายฯ)

3333
           ขอแนะนำในส่วนของโรงเรียนท่องจำกุรอ่านหรือ พี่น้องมุสลิมเรียก โรงเรียนฮาฟิร เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ เป็นข่าวดี ที่เกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศล ที่มุสลิมเราเรียกว่า ซอดาเกาะฮฺญารียะฮฺหรือ ทานถาวร มัสยิดแห่งนี้ มีเด็ก ที่มาเรียนฮาฟิร หรือนักเรียนประจำ ถีง ๕๐ คน รวมท้งครู อีก ๑ คน ผู้ช่วยครู ๑ คน เด็ก ๆ มาเรียนเพื่อการท่องจำคัมภีร์อัล-กุรอ่านทั้งเล่ม เด็กส่วนใหญ่ เป็นเด็กยากจน กำพร้า เด็กไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถ ที่จะไปศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในระบบได้ ด้วยกับขาดหลักฐานทางทะเบียน หรือ ด้วยกับความยากจน พ่อแม่ ไม่มีความสามารถ ที่จะส่งเสียให้ศึกษาเล่าเรียนได้
        มัสยิดหัวฝายเลี้ยงเด็กเหล่านี้ มามากกว่า ๗-๘ ปีแล้ว ทั้งที่รายได้ของมัสยิด ค่อนข้างจะมีจำกัดหรือไม่พอใช้เลยก็ว่าได้ แต่ก็ด้วย บารากัต(ศิริมงคล) ของเด็กนักเรียนศาสนาเหล่า นี้ มัสยิดก็ผ่านวิกฤต มาหลายครั้งหลายหนด้วยกับความเมตตาของเอกองค์อัลลอฮฺ (ซูบฮาฯ)

1111

DSCF6223

นาย ยงยุทธ์ ยานะ

         คุณยงยุทธ์ ยานะ บิหลั่นมัสยิดหัวฝาย ซึ่งเป็นหัวแรงสำคัญของการนี้ เคยปรารถให้ฟังอยู่เสมอว่า เด็กที่มาอยู่ที่มัสยิดแห่งนี้ เป็นเด็กที่ขาดโอกาส ถ้าทางมัสยิดไม่รับไว้ เขาจะอยู่กันอย่างไร จะปล่อยให้ เป็นปัญหาของสังคมหรือ หรือว่าเราจะให้โอกาสเขาเหล่านี้ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺ เอาคุณธรรมจริยธรรมเข้ากล่อมเกลาหัวใจของเขา เพื่อพวกเขาเหล่านี้ จะได้มีโอกาสเป็นคนดีของสังคมที่มีคุณภาพ ด้วยกับหลักธรรมคำสอนแห่งอิสลาม
       ถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแต่ะเดือน ซึ่งนับว่าเป็น ค่าใช้จ่ายหลัก ที่ค่อนข้างหนัก สำหรับมัสยิดเล็ก ๆ แห่งนี้ต่อเดือน มัสยิดต้อง ใช้จ่ายในส่วนของนักเรียนเหล่านี้ เกือบ 4 หมื่นบาท แต่ก็ด้วยกับความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า เราก็ได้เลี้ยงดูเด็ก ๆ เหล่านี้มาจนถึงวันนี้ ก็ด้วยกับ น้ำใจของพี่น้องที่ทราบข่าว หรื่อเห็นสภาพของนักเรียนของเรา ก็ช่วยกันบริจาค มา ก็พอแบ่งเบาภาระของมัสยิด ได้บ้าง
เด็กทั้งหมด กิน นอน อยู่ในมัสยิด ซึ่ง มัสยิด ไม่ได้เก็บ ค่าใช้จ่ายแต่ประการใดเลย ทุกคนตั้งใจ ศึกษา ท่องจำคัมภีร์กุรอ่านอย่างเต็มที่ ไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากอัลลอฮฺ คณะกรรมการทุกท่านก็ช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อให้เด็ก ๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องใด หวังอย่างเดียว ให้ท่องจำคัมภีร์ของอัลลอฮฺ ได้ครบทั้งเล่ม นี่ก็นับว่าเป็นกุศลใหญ่หลวงสำหรับการทำงาน

2222
อยากให้พี่น้องมุสลิมได้มาเยี่ยมพวกเราบ้าง มาดูเรา มาช่วยเหลือเราบ้าง ตามกำลังความสามารถ เราไม่ได้หวังอะไรมาก ขอให้พวกเราได้ ศึกษา เล่าเรียน คำสั่งของอัลลอฮฺ(ซุบฮาฯ) ให้สำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าท่านได้ทราบเรื่องราวของเรา ท่านคงไม่ให้มันผ่านไป หันกลับมามอง เด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังรอความช่วยเหลือจากท่าน
ขอเอกองค์อัลลอฮฺ(ซุบฮาฯ) จงให้ความจำเริญ ความเมตตา ประสบแด่ทุกท่าน ………อามีน
ติดต่อสอบถามให้ความช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้ที่ คุณยงยุทธ์ ยานะ (โกผิง) รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ คอเด็บมัสยิดอัลฮาดะ หัวฝาย โทร. 089-5590031

 ABOUT THE AUTHOR

วันเวลาที่ผ่านไปมันไม่ใช่แค่ทำให้คนเราชรา มันยังทำให้เราโตขึ้น ทุกวันๆ ทำให้เรารู้มากขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น เข้าใจโลกในแง่มุมต่างๆได้มากขึ้น รู้จักชีวิตดีขึ้น ศรัทธาชีวิตมากขึ้น นั่นหรือมิใช่ความน่าจะเป็นไปของผู้คน หรือแค่เพียงให้ได้เกิดมาแล้วก็ตาย ให้ครบรอบวัฏสงสาร จอมยุทธ