เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

                ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายกรรณ กัณฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครแม่สอด ที่ห้องประชุมเออีซีชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนางสาวมารียา กฤษดากำธร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  นางหรรษา พันธุ์พิมานมาศ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ นายภูวนาท เกลี้ยงมีศรี รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแม่สอดและคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

                โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครแม่สอด รั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เรื่องเพื่อทราบอาทิ การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแม่สอดประจำปีงบประมาณ 2558 การรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครแม่สอด การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรณรงค์สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย/การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

                เรื่องสืบเนื่องด้วยการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้บริการบำบัดน้ำเสียพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการบำบัดน้ำเสีย การดำเนินงานเรื่องการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแม่สอด เรื่องเพื่อพิจารณาประกอบไปด้วย โครงการจัดทำวิดิทัศน์ การดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย/การปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ที่องค์การจัดการน้ำเสียลงนามข้อตกลงให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย/การจัดทำบอร์ดแสดงผลการดำเนินงานเดินระบบบำบัดน้ำเสียและการดำเนินงานเกี่ยวข้องในพื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นที่องค์การจัดการน้ำเสียลงนามข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเรื่องอื่นๆ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป