เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครแม่สอด

ที่ห้องประชุม เออีซี ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้นายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล นายปาน มนติ๊บ สมาชิกสภาเทศบาล นายประธาน เทพสาร รองปลัดเทศบาล ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล รักษาการผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงานและนายอำนาจ น้อมกลาง นิติกรชำนาญการ  โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครแม่สอดในเรื่อง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องมีที่จอดรถในเขตเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาล เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตามที่มีการแก้ไขตามมติที่ประชุมและเรื่องอื่นๆ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป