เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2559

            ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับพัฒนากรอำเภอแม่สอด จัดการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2559 โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในที่ประชุม และนายต่อศักดิ์ โกมลรัตน์ พัฒนากรอำเภอแม่สอด นางสาวกัญจณัฐ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด  ประธานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทั้ง 20 ชุมชนเข้าร่วมประชุมในวันนี้กว่า 40 คน

             ด้วยทางเทศบาลนครแม่สอดได้มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2559 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและการวางแผนพัฒนาทุกระดับ เพื่อให้การบริหารจัดการเก็บข้อมูลพื้นฐานปี 2559 เป็นไปในทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบในการเปิดประชุม เรื่องพิจารณาการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำปี 2559 พร้อมรับรองข้อมูลความชัดเจนจากทางเจ้าหน้าที่  ซึ่งผลการสำรวจจากทางเจ้าหน้าที่ทราบว่ามีจำนวนครัวเรือนได้รับการบันทึกเป็นฐานข้อมูลในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 20 ชุถมชน มีจำนวน 5,071 ครัวเรือน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป