เทศบาลนครแม่สอดประชุมติดตามงานพร้อมรายงานความคืบหน้าการมอบหมายงาน

เทศบาลนครแม่สอดประชุมติดตามงานพร้อมรายงานความคืบหน้าการมอบหมายงาน

เทศบาลนครแม่สอดประชุมติดตามงานพร้อมรายงานความคืบหน้าการมอบหมายงาน

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมกองช่างเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายอัศวิน เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานกองช่างเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีรายละเอียดการประชุมประกอบไปด้วย การชี้แจงงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมความคืบหน้างานในแต่ละเรื่องตามงบประมาณประจำปี 2558 และงบประมาณปี 2559 ในด้านงานสาธารณูปโภค งานวิศวกรรม งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานธุรการ งานผังเมือง ทั้งนี้การมอบหมายงานประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมการติดตามความคืบหน้างานที่ยังคงค้างในปีงบประมาณ 2558 ให้มีการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นมาชี้แจงพร้อมเร่งแก้ไข การรับฟังข้อเสนอชี้แนะในที่ประชุม

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป