เทศบาลนครแม่สอดประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่คณะครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่คณะครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่คณะครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่คณะครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โดยมีคณะครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดมณีไพรสณฑ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดดอนแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดดอนแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอรัญเขต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดนูรุลอิสลาม   มีอยู่ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายด้านการทำงานของคณะครูผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ดูแลเด็ก ในด้านการจัดทำแผนปฏิทินการปฎิบัติงาน การเตรียมพร้อมการเรียนการสอน การให้ความสำคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการศึกษาพื้นฐานของชีวิต  และการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ข้อประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดกเล็ก มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร มาตรฐานที่ 3  ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มาตรฐานที่ 4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ มาตรฐานที่ 6  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาของผู้เรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดมุ่งสู่การเป็นเลิศในสากล ต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป