เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย

                ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประชุมร่วมกับ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายกุล  เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครแม่สอด และผู้ประกอบการร้านค้า ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายเอเชีย ช่วงตั้งแต่วงเวียนใหญ่ จนถึง หน้าโลตัสเอ็กตร้า  ทั้งหมด 33 ราย ซึ่งได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสายเอเชีย  ตามที่จังหวัดตากได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล อำเภอแม่สอด เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในระดับพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จึงได้มีนโยบายด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางถนน ตั้งแต่วงเวียนใหญ่ปากทางเข้าแสอดจนสุดเขตเทศบาลนครแม่สอดบริเวณหน้าโลตัส โดยแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด เป็นเจ้าของพื้นที่ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์เกาะกลางถนนให้สวยงาม เป็นที่ประทับใจของของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไป มา

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

//////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป