เทศบาลนครแม่สอดประชุมหารือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่วัดบุญญาวาส

เทศบาลนครแม่สอดประชุมหารือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่วัดบุญญาวาส

เทศบาลนครแม่สอดประชุมหารือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่วัดบุญญาวาส

                ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล นายอัศวิน เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าประชุมหารือร่วมกับนายสุทธิพงษ์ ผ่องจิต รองผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด ฝ่ายวิศวกรรมและนาย ภูวณัฐ ทานาแซง ตัวแทนฝ่ายห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอด ร่วมกันประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างยั่งยืนในบริเวณวัดบุญญาวาส ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี ชุมชนสันต้นปิน เขตเทศบาลนครแม่สอด ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในแต่ละชุมชน โดยได้นำตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังดังกล่าว

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป