เทศบาลนครแม่สอดประชุมหารือผู้นำและคณะกรรมการชุมชนในการจำหน่ายสินค้าชุมชน

เทศบาลนครแม่สอดประชุมหารือผู้นำและคณะกรรมการชุมชนในการจำหน่ายสินค้าชุมชน

เทศบาลนครแม่สอดประชุมหารือผู้นำและคณะกรรมการชุมชนในการจำหน่ายสินค้าชุมชน
     ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุมประธานพร้อมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 20 ชุมชนเพื่อหารือในการนำสินค้าที่มีชื่อของแต่ละชุมชน นำมาเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวและผู้ให้ความสนใจสินค้าพื้นเมือง รองรับความเจริญต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนและการเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการประชุมหารือครั้งนี้ได้มีปลัด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน เจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมเข้าประชุมร่วมประธานและคณะกรรมการทั้ง 20 ชุมชน
     ด้วยทางเทศบาลนครแม่สอดจะดำเนินการจำหน่ายสินค้าชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อให้ชาวบ้านในแต่ละชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างสังคมในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป