เทศบาลนครแม่สอดประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประเพณีมหาสงกรานต์ประจำปี2559

เทศบาลนครแม่สอดประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประเพณีมหาสงกรานต์ประจำปี2559

เทศบาลนครแม่สอดประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประเพณีมหาสงกรานต์ประจำปี2559

                     ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเพื่อการจัดเตรียมงานประเพณีมหาสงกรานต์ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 / 2559 โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะกรรมการวัดและตัวแทน 20 ชุมชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องการจัดเตรียมงานประเพณีมหาสงกรานต์ประจำปี 2559 เรื่องการแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ในการจัดในรอบปีที่ผ่านมา เรื่องเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดการแก่ทางวัดต่างๆ การจับสลากการจัดตั้งขบวนแห่งานสงกรานต์ของแต่ละวัด การจัดตั้งขบวนโดยมีจุดนัดรวมพลที่ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเวลา 07.00 น. เรื่องเสนอรูปแบบกฎเกณฑ์การให้คะแนน เรื่องการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโดยใช้สถานที่เทศบาลนครแม่สอด พร้อมการจัดตัวแทนผู้สูงอายุของแต่ละชุมชน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                    

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป