เทศบาลนครแม่สอดมอบเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤจิกายน

เทศบาลนครแม่สอดมอบเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤจิกายน

เทศบาลนครแม่สอดมอบเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤจิกายน

ที่หอประชุมอเนกโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายถิระยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีพร้อมนายเฉลิมเกียรติ ปัญญาสว่าง ผู้อำนวยการกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น เจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด ทำการมอบเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทั้ง 20 ชุมชนประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศิกายน จำนวน 2 เดือนพร้อมกับการมอบนโยบายการทำงานด้านการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด โดยเน้นย้ำให้อาสาสมัครสาธารณสุขทั้งใหม่และเก่า ดูแลเรื่องสุขภาวะของประชาชนในเขตชุมชนเมือง เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยน อาจจะทำให้ผู้สูงอายุภายในชุมชนสามารถป่วยได้บ่อยในช่วงนี้ และเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขยามเจ็บป่วย  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป