เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2559 ในช่วงเช้า

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2559 ในช่วงเช้า

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2559 ในช่วงเช้า

                ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส และหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณไพรสณฑ์ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร นายกุล เครือวีระ นายบรรเจิด  ลาวัลย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน  เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดในการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2559  โดยทางเทศบาลนครแม่สอดมีเรื่องประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน อาทิ การร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่จะมีคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนระดับประเทศ ที่จะมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส และร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนในการประกวดในครั้งนี้ให้ได้รางวัลระดับประเทศ  รวมถึงการระมัดระวังในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงอากาศแห้งมักเกิดไฟไหม้ได้ในหลายพื้นที่ ขอให้ผู้สูงอายุระมัดระวังเป็นอย่างสูง และเรื่องของการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงฤดูหนาว ที่มีอากาศหนาวมากยิ่งขึ้นแล้วในพื้นที่อำเภอแม่สอด ให้ผู้สูงอายุใส่เสื้อผ้าที่หนา ให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ และหากมีอาการป่วยให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาโดยเร่งด่วน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป