เทศบาลนครแม่สอดอบรมโครงการผู้นำนักเรียนในสังกัดเทศบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาลนครแม่สอดอบรมโครงการผู้นำนักเรียนในสังกัดเทศบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาลนครแม่สอดอบรมโครงการผู้นำนักเรียนในสังกัดเทศบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพ
                ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เขตเทศบาลนครแม่สอด กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยเทศบาลนครแม่สอดจัดการอบรมนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอดในโครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2559 โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ทางว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมและนางสาวสุธีรา บุลย์ประมุข ผู้อำนวยการกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี นายอิงครัตน์ ตันติพงศานติ ประธานสภาเทศบาล นายบรรจง มาคง สมาชิกสภาเทศบาล นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาล และคณะครูนำนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดอาทิโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสและโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วเข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า 100 คน

                ด้วยกระทรวงสารณสุขได้มีการขับเคลื่อน การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากลุ่มนักเรียนวัยเรียน เพื่อการพัฒนาเด็กด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาพ นอกจากนี้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนโดยเฉพาะด้านพฤติกรรมเสี่ยง จากความนิยมและวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้อง นำไปสู่ปัญหาต่างๆด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและเร่งคุณภาพทั้งการศึกษาควบคู่ไปกับสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป