เทศบาลนครแม่สอดเปิดโครงการธนาคารขยะ ณ.ชุมชนสองแคว 2

เทศบาลนครแม่สอดเปิดโครงการธนาคารขยะ ณ.ชุมชนสองแคว 2

เทศบาลนครแม่สอดเปิดโครงการธนาคารขยะ ณ.ชุมชนสองแคว 2
            ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชุมชนสองแคว 2 กองช่างสุขาภิบาลโดยเทศบาลนครแม่สอด เปิดโครงการธนาคารขยะเป็นชุมชนนำร่อง โดยมีนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนไตยพร้อมกล่าวเปิดและนำตัดริบบิ้น โดยนายเฉลิมเกียรติ ปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล คณะเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาล กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนนักเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอด พร้อมทั้งประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

                การเปิดโครงการธนาคารขยะชุมชนสองแคว2 ในวันนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงวิธีการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถนำขยะไปหุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งและเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความตะหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์หากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม ในแต่ละวันขยะก่อให้เกิดความสกปรกต่อบริเวณชุมชน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชนให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์และความสะดวกสบายในการบริโภคเป็นหลัก ผนวกกับค่านิยมในการบริโภคแบบทิ้งขว้างในลักษณะใช้ครั้งเดียว ทำให้มีวัสดุที่ยังมีประโยชน์ปะปนมากับขยะมูลฝอย เกิดเป็นขยะกองโต การกำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีหลายทางเลือก แต่ละทางมีข้อจำกัดที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และต่อการใช้ประโยชน์ต่อที่ดินบริเวณใกล้เคียง         

                ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาและเพื่อให้บริเวณชุมชนสะอาด คือการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้เหลือไปสู่การกำจัดน้อยที่สุด และสร้างจิตสำนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย  โดยใช้เทคนิคการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่า ของขยะ การลดปริมาณขยะและนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการคัดแยกขยะ เพื่อหมุนเวียน กลับมาใช้ใหม่นี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลที่มีผลพวงมาจากการให้การศึกษาอย่างถูกวิธี ต้องสร้างให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือและพร้อมใจกันฝึกฝนอย่างใสใจและเกิดประโยชน์ตรงและทันที นั่นคือ กิจกรรมธนาคารขยะ

//////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป