เปิดงานวิจัยศาลาภูมิ (วิจัยไทบ้าน) แม่น้ำโขงใต้เขื่อนฮูสะโฮง

เปิดงานวิจัยศาลาภูมิ (วิจัยไทบ้าน) แม่น้ำโขงใต้เขื่อนฮูสะโฮง

งานวิจัยศาลาภูมิ (Sala Phoum) คืองานวิจัยไทบ้านซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักวิจัยจากชุมชนบริเวณเกาะและริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตสตึงเตร็งหรือจังหวัดเชียงแตงของกัมพูชา ภายใต้การดำเนินงานของ Culture and Environment Preservation Association ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนของกัมพูชา

งานวิจัยนี้ยืนยันถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่สำคีญในแม่น้ำโขง เช่น โลมาอิระวดี รวมถึงพันธุ์พืชอาหารและสมุนไพร ระบบนิเวศน์แบบป่าน้ำท่วม และเศรษฐกิจจากการประมงบริเวณพรมแดนกัมพูชาที่ติดกับลาว ซึ่งแม่น้ำโขงบริเวณนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือ Ramsar Site ที่มีชื่อว่า Stung Treng Ramsar Site

ในปัจจุบัน บริเวณนี้กำลังถูกคุกคามจากการที่รัฐบาล สปป.ลาว เดินหน้าโครงการเขื่อนฮูสะโฮง ซึ่ออยู่ทางตอนเหนือของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ไม่กี่กิโลเมตร

เนื่องจากงานวิจัยตีพิมพ์เป็นภาษาเขมร แต่มีบทสรุปสำหรับผู้บริหารเป็นภาษาอังกฤษ จึงได้นำมาเผยแพร่สำหรับผู้ที่สนใจ และหวังว่างานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ต่อการรณรงค์เพื่อปกป้องแม่น้ำโขง สายเลือดหลักของคนในอุษาคเนย์ต่อไป

20140307183429.jpg20140307183438.jpg20140307183452.jpg20140307183506.jpg20140307183515.jpg