จับตาเส้นทางปฏิรูป : ผลกระทบจากการพัฒนา กับสิทธิชุมชนที่ถูกมองข้าม

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ผลกระทบจากการพัฒนา กับสิทธิชุมชนที่ถูกมองข้าม

เผยแพร่เมื่อ 7 เม.ย. 2015

ข้อมูลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิท­ธิชุมชนและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของปร­ะเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่กฎหมายบางฉบับยังไม่มีการแก้ไขให้สอ­ดคล้องกับหลักสิทธิชุมชน และสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธ­รรมนูญ

จับตาเส้นทางปฏิรูปวันนี้ ร่วมพูดคุยกับ นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ถึงเส้นทางผลักดันร่างพระราชบัญญัติสิทธิช­ุมชน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ