แถลงการณ์ชาวสวนดอกรักประชาธิปไตย

แถลงการณ์ชาวสวนดอกรักประชาธิปไตย

แถลงการณ์ชาวสวนดอกรักประชาธิปไตย สนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย 13 ธันวาคม 2556

ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศยังดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องและยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงได้อย่างสันติ ฝ่ายรัฐบาลยังดึงดันที่จะอยู่รักษาการโดยอ้างความชอบธรรมและยืนยันที่จะใช้การเลือกตั้งเป็นการแก้ปัญหาบ้านเมือง ในขณะที่ฝ่ายประชาชนไม่สามารถยอมรับรัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบันนี้ได้และเห็นว่าการเลือกตั้งทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีการปฏิรูปไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอทางออกของประเทศไทยจากหลายองค์กร เช่น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ซึ่งต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ได้ จาเป็นจะต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาของประเทศไทยในระยะยาว

พวกเราชาวสวนดอกรักประชาธิปไตย สนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย อันประกอบด้วยแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และบุคคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 337 รายดังรายชื่อแนบท้าย ขอสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศโดยสันติและยั่งยืนดังกล่าว จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาล ทหาร ตารวจ ข้าราชการ และประชาชนหันหน้าเข้าหากันอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศให้ลุล่วงไปได้โดยสันติ ดังต่อไปนี้
  1. ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลาออกจากการรักษาการและไม่แต่งตั้งผู้ใดมาปฏิบัติหน้าที่แทน
  2. ให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชั่วคราวที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมาบริหารประเทศ
  3. ให้รัฐบาลชั่วคราวแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางจากทุกภาคส่วนเพื่อร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปประเทศไทย
  4. หลังจากออกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยแล้ว จึงให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามกติกาใหม่
ชาวสวนดอกรักประชาธิปไตย สนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย
13 ธันวาคม 2556

 ABOUT THE AUTHOR

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์นักข่าวพลเมือง