เยี่ยมบ้านสุขใจไร้คาร์บอน

เยี่ยมบ้านสุขใจไร้คาร์บอน

เยี่ยมบ้านสุขใจไร้คาร์บอน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 และปี 2554 โดยนายไพรสณฑ์ ราหูรักษ์ ได้ให้กลุ่มเกษตรกรแนวใหม่มาใช้พื้นที่ในการทดลองปฏิบัติการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และเป็นการเน้นการเกษตรอินทรีย์แนวใหม่ จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เปิดให้ผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด.

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..