จับตาเส้นทางปฏิรูป : ระบบรองรับสังคมสูงวัย

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ระบบรองรับสังคมสูงวัย

เผยแพร่เมื่อ 9 เม.ย. 2015

ช่วงจับตาเส้นทางปฏิรูป : คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ก­ฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาช­นส่วนรวม โดยให้ทหารร่วมดูแล หากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายขัดขวางหรือไ­ม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง

ช่วงเจาะประเด็น : ช่วงฉลองเทศกาลสงกรานต์ ยังมีอีกวันสำคัญ คือวันผู้สูงอายุ ถึงแม้สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผ­ู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้ว แต่ถ้าย้อนดูความสามารถในการรองรับสังคมผู­้สูงอายุ นักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้ หรือแม้แต่ตัวผู้สูงอายุเอง สะท้อนตรงกันว่า ประเทศไทยยังไม่พร้อม ก่อนที่จะถึงวันผู้สูงอายุในทุกๆ ปี จึงมีข้อเสนอให้จัดการหลายปัญหาออกมา และปีนี้ หนึ่งในข้อเสนอจากผู้สูงอายุและภาคีเครือข­่าย คือการสร้างความมั่นคงให้กับระบบบำนาญ

จับตาเส้นทางปฏิรูป ช่วงเจาะประเด็นวันนี้ ร่วมพูดคุยกับกรรมการเลขาณุการคณะกรรมการป­ฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย ถึงแผนงานปฏิรูปเพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ