เลย – ไชยบูลี สะพานมิตรภาพน้ำเหืองแห่งที่ 2 คู่ขนาด เชื่อมสัมพันธ์การค้าชายแดน

เลย – ไชยบูลี สะพานมิตรภาพน้ำเหืองแห่งที่ 2 คู่ขนาด เชื่อมสัมพันธ์การค้าชายแดน

การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ลาว – ไทย ครั้งที่ 8 ซึ่งการประชุมร่วมกันครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551  ระยะเวลารวม 7 ปี ณ ห้องว่าการปกครองแขวงไชยบูลี โดยการนำของ ท่านพงสะหวัน  สิดทะวง เจ้าแขวงไชยบูลี และนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อความร่วมมือทางด้านต่างๆของภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านเส้นทางการค้าชายแดน รองรับเศรษฐกิจอาเซียน ที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันหลายประการทั้งเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดน ความร่วมมือด้านแรงงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด20152707125105.jpg

โดยความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนจังหวัดเลย – แขวงไชยบูลี ที่ประชุมเห็นชอบจะไม่ให้มีกำลังทหาร ตำรวจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลาดตระเวนล่วงล้ำดินแดน น่านน้ำ น่านฟ้าของอีกฝ่ายหนึ่งเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้มีปัญหาตามแนวชายแดน และจะไม่ยินยอมให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีใช้ดินแดนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคลื่อนไหวเพื่อโจมตีและทำลายอีกฝ่ายบนหลักการและกฎหมายระหว่างประเทศ

ขณะที่การค้า เศรษฐกิจ และเส้นทางการค้าชายแดน การดูแลรักษาสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย – ลาว ที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงในการสนับสนุนและเสนอให้มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทยลาว แห่งที่ 2 คู่ขนาดกับสะพานแห่งที่ 1 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนในเรื่องการบำรุงและรักษาสะพานมิตรภาพฯ ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงให้ออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง และให้คณะกรรมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพฯ ประชุมร่วมกันในทุกๆ 3 เดือน โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ20152707125141.jpg