เสนอ 6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

เสนอ 6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

20150510172323.jpg

รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน

เครือข่ายฯที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เสนอ 6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

ทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก โดยปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ Public Space for All พื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคน เพื่อเป็นวันที่สะท้อนให้เห็นถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่จะมีที่อยู่อาศัย และเราทุกคนมีบทบาท หน้าที่ในการกำหนดอนาคตของเมืองร่วมกัน

5 ตุลาคม 2558 กลุ่มผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ทั้งในเมืองและชนบททั่วทุกภาค กว่า 2,500 คน ที่ประกอบด้วย สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งขาติ (สอช.) เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระหว่างชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (คพชส.) เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง และเครือข่ายปัญหาที่ดินทำกินเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี เดินรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก จากบริเวณหน้ากองทัพภาคที่ 1 ไปยังทำเนียบรัฐบาล และสำนักงานองค์การสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย

เพื่อแสดงพลังเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ทั้งในชนบทและเมือง สะท้อนปัญหา นำเสนอรูปธรรมการแก้ไขปัญหา โดยยื่นข้อเสนอถึงพลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่าน พลโท วิทยา จินตนานุรัตน์ รองหัวหน้า สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง บริเวณประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล และยื่นหนังสือถึงนายบันคี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ผ่าน นายราม ทิวารี รักษาการผู้บริการฝ่ายสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เครือข่ายฯ ได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลและสหประชาติโดยมีข้อเสนอดังนี้ 

  1. ให้กระจายอำนาจการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบสู่ชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานสิทธิชุมชน โดยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ
  2. ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ “ยุทธศาสตร์การแก้ไขปีญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของคนจนทั้งเมืองและชนบท” เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รัฐบาลต้องใช้แนวทางชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง พร้อมกับการจัดระบบและกลไกการทำงานที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก
  3. ยกเลิกกฏหมายและมติ ครม.บางฉบับที่ไม่เอื้อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและการแก้ไขที่อยู่อาศัยที่ดินทำกิน อย่างเป็นธรรม ได้แก่ พ.ร.บ.ป่าไม้ปี 2484, มติ ครม. 30 มิ.ย.2541
  4. ให้ยกเลิกนโยบาย “ทวงคืนผืนป่า” เพราะเป็นการริดรอนสิทธิชุมชนไม่สอดคล้องกับการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
  5. ปรับปรุงแก้ไขกฏหมายที่ไม่เอื้อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน และแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรม เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ
  6. มาตรการเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการและแผนงานขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่ โครงการจัดการน้ำชุมชนริมคลอง โครงการพัฒนาริมน้ำฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการพัฒนารถไฟรางคู่ โดยมีมาตรการการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สร้างกลไกการแก้ไขปัญหาที่มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และมีมาตรการในการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในการจ่ายค่าชดเชยและที่ดินรองรับผู้ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ ได้เรียนเชิญพลเอก ประวิตร ไปเป็นประธานงานวันที่อยู่อาศัยโลก ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนในพื้นที่ต่างๆ และปัญหาการทวงคืนผืนป่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

20150510172353.jpg20150510172403.jpg20150510172404.jpg20150510172406.jpg20150510172409.jpg20150510172413.jpg20150510172414.jpg20150510172414_0.jpg20150510172415.jpg20150510172421.jpg20150510172431.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com