เสวนา “อีสานแล้ง : ภัย หรือ มายา(คติ)”

เสวนา “อีสานแล้ง : ภัย หรือ มายา(คติ)”

 

20162704105612.jpg

ภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านน้ำในภาคอีสาน และนักวิชาการ จัดเวทีเสวนา“อีสานแล้ง : ภัย หรือ มายา(คติ)”  วันพุธที่ 27 เมษายน  2559 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำเสนอภาพ ข้อเท็จจริงในระดับพื้นที่จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชุมชน การจัดการระดับท้องถิ่น  นักวิจัย นักพัฒนา ที่เข้าไปหนุนเสริมความรู้ในการจัดการน้ำในระดับชุมชนและพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยการสรุปประสบการณ์การจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่วิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท้องถิ่น 5 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มน้าเลย ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำมูลตอนกลาง ลุ่มน้ำห้วยเสนง และพื้นที่การจัดการน้ำจังหวัดอุบลราชธานี

 

กำหนดการเสวนา “อีสานแล้ง : ภัย หรือ มายา(คติ)”
โครงการสังเคราะห์สถานะบทบาทองค์ความรู้ท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้ำ
ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นลุ่มน้ำภาคอีสาน
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

08.30 น.

ลงทะเบียน

9.00-10.15 น.

เสวนา “อีสานแล้ง เป็นภัยหรือมายาคติ”

-คุณปัญญา ค้าลาภ เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสาน

-คุณสิริศักดิ์ สะดวก ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง

-คุณสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.)

-ดร.สุดารัตน์ ค้าปลิว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-คุณสงวน กันทะวงศ์ ผอ.ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

พูดคุย เสริมมุมมอง โดย รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.15-10.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.

ตัวอย่าง “การจัดการน้ำแบบส่วนร่วมระดับพื้นที่” ของโครงการศึกษาสังเคราะห์สถานะบทบาทองค์ความรู้ท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้้าในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นลุ่มน้ำภาคอีสาน

-พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง : คุณพัชรินทร์ ไชยรบ

-พื้นที่ลุ่มน้้าห้วยเสนง : คุณอภินันท์ บุญทอน

-พื้นที่ลุ่มน้ำเลย : คุณยุทธนา โสภา

-พื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนกลาง: กุดขาคีม

ดำเนินรายการโดย คุณบุญเสริฐ เสียงสนั่น นักวิจัยโครงการฯ

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15 น.

เสวนา “ภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และกระบวนการปรับตัวเกษตรกร (แผนและยุทธศาสตร์ระยะยาว)”

คุณศุภกร ชินวรรโณ* ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วิเชียร เกิดสุข นักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-คุณประสิทธิ หวานเสร็จ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชี

-คุณบำรุง คะโยธา นักพัฒนาอาวุธโส

ดำเนินรายการโดย คุณเบญจมาศ โชติทอง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

14.15-14.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.30-16.00 น.

“(ร่าง) พ.ร.บ.น้ำ: โอกาสหรือข้อจ้ากัดในการจัดการภัยจากน้ำ”

-คุณสุรจิต ชิรเวทย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม

คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ* มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)

-ดร. แมน ปุโรทกานนท์ นักวิจัยโครงการฯ

คุณสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.)

-คุณอภินันท์ บุญทอน ตัวแทนพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเสนง

ดำเนินรายการโดย คุณภัทราภรณ์  ศรีทองแท้ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

16.00-17.00 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปการประชุม

                                 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ