เหล่ากาชาดจังหวัดตากจัดโครงการ “ฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดตาก” สร้างเครือข่ายในชุมชนระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

เหล่ากาชาดจังหวัดตากจัดโครงการ “ฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดตาก” สร้างเครือข่ายในชุมชนระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

เหล่ากาชาดจังหวัดตากจัดโครงการ “ฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดตาก” สร้างเครือข่ายในชุมชนระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ
ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางกมลวรรณหทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ “ฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดตาก” โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งหมด 425 คน จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อาสาสมัครอำเภอเมืองตาก 195 คน อาสาสมัครอำเภอบ้านตาก 70 คน อาสาสมัครอำเภอสามเงา 60 คน อาสาสมัครอำเภอวังเจ้า 30 คน และสมาชิกเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาด 70 คน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่หวังผลตอบแทน พร้อมปลูกฝังค่านิยมการมีจิตอาสา จิตสาธารณะให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดไทยของจังหวัดตาก และเป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้จังหวัดตากมีผู้สมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน 6,151 คน มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนพันธกิจ ในด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านการบรรเทาทุกข์ ด้านการบริจาคโลหิต และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครของสภากาชาดไทย มีศักยภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับ
ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป