จับตาเส้นทางปฏิรูป : กฎหมายประมงฉบับใหม่

จับตาเส้นทางปฏิรูป : กฎหมายประมงฉบับใหม่

เผยแพร่เมื่อ 6 พ.ค. 2015

กิจกรรมประมงของประเทศไทย กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งทรัพยากรและรูปแบบการทำประมง ที่ไม่เพียงส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างปร­ะมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ภายในประเทศเท่­านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเท­ศคู่ค้า จนถึงขั้นอาจถูกกีดกันทางการค้า หากไม่รีบแก้ไข

ขณะที่กฎหมายการประมงบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2490 หรือเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว ก็ทำให้กลไกนี้ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะมากำกับกิจกร­รมประมง และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2558 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หลังจากใช้เวลา 15 ปีในการจัดทำ จับตาเส้นทางปฏิรูปได้สนทนากับรองอธิบดีกร­มประมง ถึงสาระสำคัญของกฎหมายการประมงฉบับใหม่ และได้รับคำยืนยันว่า กฎหมายการประมงฉบับนี้ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในกิจกรรมประมง ทั้งที่เกิดขึ้นในอดีต และที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ