โครงการสัมมนาเครือข่าย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ประชาชน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การเจาะก๊าซในอีสาน : ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิชุมชน”

โครงการสัมมนาเครือข่าย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ประชาชน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การเจาะก๊าซในอีสาน : ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิชุมชน”

กำหนดการโครงการสัมมนาเครือข่าย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ประชาชน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง “การเจาะก๊าซในอีสาน : ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิชุมชน”31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม D207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขามเรียง

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย
รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส.
09.10 – 09.40 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องสิทธิชุมชน” วิทยากรโดย
ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.40 – 10.20 น. บรรยายพิเศษ “โครงสร้างและนโยบายด้านปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ไทย : อย่างไร? ใครได้? ใครเสีย?” วิทยากรโดย
มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผอ.ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงาน ม.รังสิต

10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. เวทีเสวนาเรื่อง “สถานการณ์บ่อก๊าซธรรมชาติในอีสาน : มุมมองเชิงสังคม ชุมชน และ กฎหมาย” วิทยากรโดย
ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส.
นายกรชนก แสนประเสริฐ ผอ.ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม
นายสมเจตน์ ไชยลาภ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำปาว
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
นายอดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน นักวิชาการอิสระประเด็นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
นายนวคม เสมา เลขาธิการสภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ดำเนินรายการโดย อ.วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส.

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. เวทีสาธารณะ “ชาวบ้านสะท้อนความทุกข์ : ปัญหาและความเดือดร้อนที่ได้รับจากการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ”
นางสาวกรรณิการ์ เหล่าพิมพ์ เครือข่ายอนุรักษ์ดงมูล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 
นายวีระชัย เบ็ญจมาศ กลุ่มพิทักษ์รักษ์ดงมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
นางสาวนิศารัตน์ ถิ่นรัศมี ตัวแทนชาวบ้านคำไผ่ ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
นายภูธร อโนชาเดช ตัวแทนแหล่งสินภูฮ่อม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
นายสมคิด พรมรูป ผู้ใหญ่บ้านคำใหญ่ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ดำเนินรายการโดย ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส.

15.00 – 15.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.10 – 16.10 น. เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ภาคประชาชนกับการติดตั้งเครื่องมือทางกฎหมายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนจากการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ”
อาจารย์ประสาท ศรีแต้ม ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
นายกรชนก แสนประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม
ผู้แทนศาลปกครองขอนแก่น
ดำเนินรายการโดย ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส.

16.10 – 16.30 น. สรุปทิศทางการทำงานและออกแถลงการณ์เครือข่าย โดย ผู้แทนเครือข่าย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ประชาชน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

16.30 น. ปิดการเสวนา

********************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ABOUT THE AUTHOR

เกิดเมื่อ 22 พ.ค. 35 เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสนใจในเรื่องประเด็นต่างๆ ทางสังคม โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาความเดือร้อนของผู้คนในสังคมชุมชน