โครงการเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์

โครงการเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์

เมื่อวันที่ ( 6 พ.ค.2559) นายสุรชัย เกียรติไพรยศ กำนันตำบลตับเต่า ได้เป็นประธานเปิด โครงการเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โดยมีกลุ่มเยาวชนในเขตพื้นที่ ต.ตับเต่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค.2559 สำหรับภาพข่าว เป็นกิจกรรมในวันที่ (7 พ.ค.2559 ) โครงการเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์ สืบเนื่องจากวัฒนธรรมของชนเผ่าม้ง ที่มีเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์โดยศิลปะป้องกันตัว (มวยม้ง การรำดาบ รำกระบี่ กระบอง ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนะรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นทางคณะกรรมการ (ชมรมกายกรรมม้งเลอร์เซ้งภูชี้ฟ้า) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่าม้ง ที่มีการออกกำลังกายแบบโบราณ ที่้สอดแทรกคุณธรรมจริยะธรรม จึงได้จัดการอบรมโครงการการเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์ เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อฝึกพัฒนาความคิด ฝึกการคิดนอกกรอบ และการเรียนรู้ภาอังกฤษ ภาษาชาติพันธ์ม้ง – เพิ่มพูนทักษะ การเขียน อ่าน พูด เพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชน ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างความสามัคคี และเผยแพร่วัฒธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่สังคมภายนอก //// โครงการเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์ จัดขึ้นทุกปี สำหรับปีต่อไปนั้น หากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน จนมีงบประมาณมากกว่านี้ โครงการนี้ก็จัดขึ้นให้ยิ่งใหญ่ และ สนันสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้มากขึ้นเป็นลำดับต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

ผู้สื่อข่าวรอบเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย