โรงพยาบาลแม่สอด ประชุมวิชาการมหกรรม 8 โรค ทางอายุรกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วย 5 อำเภอชายแดน

โรงพยาบาลแม่สอด ประชุมวิชาการมหกรรม 8 โรค ทางอายุรกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วย 5 อำเภอชายแดน

โรงพยาบาลแม่สอด ประชุมวิชาการมหกรรม 8 โรค ทางอายุรกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วย 5 อำเภอชายแดน     

 

ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการมหกรรม 8 โรค โรคหัวใจ (STEMI) โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)  โรคถุงลมโป่งพอง (COPD) เบาหวาน (DM) ความดันโลหิตสูง (HT)  โรคไต (CKD)  เอดส์(AIDS)  และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) โดยทีม PCT อายุรกรรม โรงพยาบาลแม่สอด ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะโรคสำหรับบุคลากรเครือข่ายสุขภาพ และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั้งในระดับโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขต 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก เข้าร่วมกว่า 100 คน       

นายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กล่าวว่า  โรคทางอายุรกรรมที่สำคัญในโรงพยาบาลแม่สอดได้แก่ โรค โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมโป่งพอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต เอดส์ และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ปัจจุบันนโยบาย Service plan กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับโรคดังกล่าว ทั้งในเรื่องการจัดสรรทรัพยากร และการทำงานระบบเครือข่าย เครือข่ายสุขภาพทั้งใน และนอกโรงพยาบาลมีความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ทั้งในเชิงป้องกัน และการรักษา ทีม PCTอายุรกรรม โรงพยาบาลแม่สอด ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้เฉพาะโรคสำหรับบุคลากรเครือข่ายสุขภาพ และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร จึงได้จัดประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรม ในงานมหกรรม 8 โรคในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรสาธารณสุขทั้งในระดับโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และรพ.สต. ในเขต 5 อำเภอฝั่งตะวันตกเข้าร่วม 

          นายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า  โรคทางอายุรกรรมทั้ง 8 โรค เป็นนโยบายที่สำคัญระดับกระทรวง เป็นโรคที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ป้องกันได้ เพราะเกิดจากวิถีการดำเนินชีวิต การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต้องอาศัยศักยภาพของบุคลากรที่ทำงานระดับเครือข่าย ทั้งใน และนอกโรงพยาบาลเชื่อมโยงชุมชน เพื่อเข้าถึงบริบท วิถีชีวิตของผู้ป่วย มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน การจัดประชุมวิชาการมหกรรม 8 โรคในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดี ที่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ในโรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล มีความสนใจในการเข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรมเป็นอย่างมาก 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป