โรงพยาบาลแม่สอด รับการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลแม่สอด รับการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลแม่สอด รับการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

 ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด คณะกรรมการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่สอด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดมาตรฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง ซึ่งกรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การเตือนภัยสื่อสาธารณะและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน  ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จึงได้ดำเนินการเข้าตรวจประเมินโรงพยาบาลแม่สอดในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด นายชำนาญ ซาโปร่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดให้การต้อนรับ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป