เถียงให้รู้เรื่อง : รัฐธรรมนูญใหม่ จุดฉนวนขัดแย้งจริงหรือ ?

เถียงให้รู้เรื่อง : รัฐธรรมนูญใหม่ จุดฉนวนขัดแย้งจริงหรือ ?

เผยแพร่เมื่อ 2 เม.ย. 2015

ประเด็น: รัฐธรรมนูญใหม่ จุดฉนวนขัดแย้งจริงหรือ ?

คู่ดีเบต: อลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นักวิชาการร่วมให้ความเห็น: รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีคณะนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

 ABOUT THE AUTHOR