ไทย-ภูมิภาคศึกษากับการวิจัยยุคหลังประชาคมอาเซียน

ไทย-ภูมิภาคศึกษากับการวิจัยยุคหลังประชาคมอาเซียน

โครงการศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “ไทย-ภูมิภาคศึกษากับการวิจัยยุคหลังประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

   -การปาฐกถานำ เรื่อง  “Crucial Issues for Research in the Context of ASEAN Integration” โดย Dr. Rosalia Sciortino ผู้อำนวยการ SEA JUNCTION ll ดำเนินรายการโดย อาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านให

   – การเสวนา เรื่อง “Perspectives on Research and Academic Activities in ASEAN-Thai Studies” โดย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด หัวหน้าสาขาอาณาบริเวณศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Dr. Rosalia Sciortino ผู้อำนวยการ SEA JUNCTION ดำเนินรายการโดย Dr. Edwin Zehner

   – บรรยายพิเศษ ห้องที่ 1: ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในบริบทอาเซียน เรื่อง “มองศิลปะไทยผ่านประวัติศาสตร์ศิลป์อุษาคเนย์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเรื่อง “โนรา: พื้นที่พิธีกรรมสะท้อนวัฒนธรรมข้ามพรมแดน” โดย อาจารย์กณิศ ศรีเปารยะ Universiti Malaysia Kelantan

   – บรรยายพิเศษ ห้องที่ 2: ไท(ย)ศึกษาจากมุมมองชายแดน เรื่อง “เขตแดนไทย-มาเลเซีย ผู้คนและวัฒนธรรมชายขอบ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “ปฏิภาคภาวะของชายแดนไทย-พม่า” โดย คุณสมัคร์ กอเซ็ม ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “เส้นแบ่งเขตสยาม-บริติชมาลายาและผลกระทบต่อชุมชนสยามในเคดะห์ 1909-1957” โดย คุณญานิน วงศ์ใหม่ SEA-JUNCTION และการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยไทย-อาเซียน” โดย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20162508161547.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือขายพลเมืองภาคเหนือ