แถลงการณ์ แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย)

แถลงการณ์ แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย)

 แถลงการณ์ แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย)

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. … ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 อันมีผลให้ขยายการนิรโทษกรรมครอบคลุมไปถึง“บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง หรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ.2547 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2556 ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้การกระทำนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง โดยไม่รวมถึงการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย) จึงออกแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืน และยื่นข้อเรียกร้องไปยังบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 3 ประการ ดังนี้

1. แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย) ขอไว้อาลัยแด่ความไม่จริงใจของรัฐบาล ในการตราพระราชบัญญัติเพื่อนิรโทษกรรมแก่ประชาชน ที่กระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองซึ่งควรจักต้องจำแนกบุคคลที่กระทำความผิดเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง รวมถึง บุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแต่กระทำความผิดโดยมีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง ออกจากบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหาร อันเป็นการใช้กำลังเข้าแทรกแซงทางการเมืองโดยมิชอบตามระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ตลอดจน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงและการสลายการชุมนุม ไม่ว่าจะได้กระทำการในฐานะเป็นผู้สั่งการ หรือผู้ปฏิบัติการ และไม่ว่าจะกระทำในขั้นตอนใดๆเพื่อธำรงค์เจตนารมณ์ในการลดความขัดแย้ง และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายในชาติ ทางหนึ่ง และสร้างบรรทัดฐาน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในสังคม เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการใช้ความรุนแรงในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง อีกทางหนึ่ง

2. อย่างไรก็ดี แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย) ยืนยันถึงความจำเป็นในการคืนความเป็นธรรมให้กับบุคคลใดก็ตาม ที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหาร หากแต่การคืนความเป็นธรรมดังกล่าว แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย) ยังคงจักต้องดำเนินการภายใต้กระบวนการการพิจารณาอันเป็นปกติ เพื่อตอกย้ำถึงความเคารพและยึดมั่นในหลักนิติธรม ควบคู่ไปกับการพิสูจน์ความจริงให้เป็นที่ประจักษ์ อันจะนำไปสู่ความยอมรับร่วมกันของทุกฝักฝ่ายในระยะยาว

3. แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย) ขอเรียกร้องถึงวุฒิสภา มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภา เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม โดยกลับไปยึด ตามหลักการของ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. …(ฉบับคุณวรชัย เหมะ) ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบตามหลักการในวาระที่หนึ่ง

แถลง ณ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง