กว่าจะเป็น”ดีสลาตัน ณ แดนใต้”

กว่าจะเป็น”ดีสลาตัน ณ แดนใต้”

ที่มาของโครงการ
เป็นการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม ในแต่ละท้องถิ่น เป็นหนึ่งในพันธกิจของ องค์กรการกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยมีจุดประสงค์ตอบสนองความแตกต่าง หลากหลาย ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้วยเหตุนี้ ทีวีไทย จึงมีแผนงานพัฒนาศักยภาพสถานีโทรทัศน์ ให้สามารถผลิตรายการในลักษณะ "โทรทัศน์ภูมิภาค" คือ มีเนื้อหาและรูปแบบรายการที่มุ่งตอบสนองผู้ชมในแต่ละภูมิภาค

รายการดีสลาตัน ณ แดนใต้
เป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ส.ส.ท. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันอิศรา, ศูนย์เฝ้าระวัง สถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) และเครือข่ายภาคประชา สังคมต่าง ๆ ในท้องถิ่น เป็นหนี่งในพันธกิจของ ส.ส.ท. เพื่อพัฒนายกระดับ สถานีโทรทัศน์ภูมิภาค โดยผลิตรายการที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ชมท้องถิ่นอย่างแท้จริง ยึดหลักการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย ของภาคีเครือข่ายในพื้นที่

"ดีสลาตัน ณ แดนใต้" เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2552 โดยจะออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น. – 12.00 น. ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิเวส สตูล และสงขลา

วัตถุประสงค์
1. ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมศาสนาและบริบท ของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของรายการ และเครือข่ายเพื่อนทีวีไทย
3. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การในการนำเสนอรายการ ในท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4. เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
5. สอดรับแนวทางตามมาตรา 7 (5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการกำหนดทิศทางการให้บริการขององค์การ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

รูปแบบและเนื้อหารายการ
– ดำเนินรายการโดย อาจารย์ฮาฟิส สาและ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
– รูปแบบและเนื้อหารายการ ประกอบด้วย รายการข่าว, สารคดี และสถานการณ์ปัจจจุบัน โดยมีเนื้อหาเน้นข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ 5 จังหวัดภาคใต้, พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ในทุกมิติทั้งการเมือง เศษรฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนเข้าใจภูมิภาคที่ใกล้ชิดตงเองดีขึ้น
– เพื่อเปิดโลกทัศน์ประชาชนในพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้น "ดีสลาตัน – ณ แดนใต้" จึงนำเสนอเรื่องราวจากโลกภายนอกทั้ง วิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม ในภูมิภาคอื่น ๆ ข่าวสารในประเทศมุสลิม โดยเฉพาะเรื่องราว ในประเทศมาเลเซีย
– ช่วงสนทนา กำหนดกรอบเนื้อหาเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นวิถีชุมชม ประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย ยึดหลักตามแนวทางสมานฉันท์

กระบวนการผลิตรายการ
รายการดีสลาตัน – ณ แดนใต้ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเนื้อหา โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับภูมิภาค คือ คณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตรายการ และข่าวท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีอาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธาน และมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และภาคประชาชนสังคม เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือรูปแบบและเนื้อหารายการ

นอกจากนี้ ทีวีไทยยังมีจุดมุ่งหมายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน ผู้ผลิตรายการอิสระ ในท้องถิ่นให้มีเวทีในการนำเสนอผลงานในรายการ ดีสลาตัน ณ แดนให้ อีกด้วย

 ABOUT THE AUTHOR