การเรียกหาคนกลางที่ไม่ได้มาจากความเห็นชอบของประชาชน : กลุ่มธรรมศาสตร์เสรี และนักกิจกรรม

การเรียกหาคนกลางที่ไม่ได้มาจากความเห็นชอบของประชาชน : กลุ่มธรรมศาสตร์เสรี และนักกิจกรรม

18 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย, กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ, กลุ่มวันใหม่ และเพื่อนนักกิจกรรม ได้จัดกิจกรรม “ชงเองกินเอง” เพื่อประณาม 6 องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญที่กระทำการขัดต่ออำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ณ หน้าสำนักงานศาลยุติธรรม หน้าอาคารศาลอาญา ถนนรัชดา พร้อมออกแถลงการณ์ดังเนื้อหาต่อไปนี้

แถลงการณ์ประณามองค์กรอิสระ 6 องค์กร และขอคัดค้านความพยายามใดๆในการยั่วยุให้เกิดการรัฐประหาร

สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยปัจจุบันได้ตกอยู่ภายใต้สภาวะที่ตึงเครียดและขัดแย้งต่อมาเป็นเวลานานและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามแสวงหาทางออกจากวิกฤตทางการเมืองด้วยการยุบสภาและเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อนำความขัดแย้งกลับเข้าสู่ระบบรัฐสภา อันเป็นครรลองตามระบอบประชาธิปไตยที่ยึดถือกันในนานาประเทศ แต่แนวทางดังกล่าว กลับถูกขัดขวางและทำลายโดยกลุ่มกปปส. เป็นที่น่าสังเกตว่า ในท่ามกลางภาวะวิกฤตดังกล่าว องค์กรอิสระ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในด้านต่างๆ ในการตรวจสอบ ถ่วงดุล และสร้างหลักประกันให้ประเทศได้ดำเนินไปตามครรลองประชาธิปไตย ตลอดจนคุ้มครองและรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่องค์กรเหล่านี้กลับมิได้ทำหน้าที่ของตนตามบทบาทที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ บางองค์กรกลับแสดงท่าทีและเจตนาที่ขัดต่อสวนทางต่อระบอบประชาธิปไตย และกลายเป็นชนวนสำคัญของวิกฤตทางการเมืองเสียเอง เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้แสดงท่าทีมาโดยตลอดในการที่จะเลื่อนและต้องการให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เป็นต้น

แถลงการณ์ของ  6 องค์กรอิสระเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ที่เสนอให้รัฐบาลและฝ่ายผู้ชุมนุมเสนอชื่อคนกลางเข้ามาทำหน้าที่แก้ไขความขัดแย้งของประเทศ ไม่เพียงแต่เป็นการกระทำที่ขัดต่ออำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่ยังเป็นการละเมิดเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ได้ไปใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อเลือกผู้แทนราษฎรให้ทำหน้าที่แทนตนในระบอบรัฐสภา อันเป็นครรลองที่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย การเรียกหาคนกลางที่ไม่ได้มาจากเสียงและความเห็นชอบของประชาชน จึงเป็นแนวทางที่ขัดต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง และเป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อเสนอดังกล่าว เกิดขึ้นและสอดรับเป็นอย่างดีกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ ในการเรียกร้องให้ทหารเข้าแทรกแซงทางการเมือง โดยผู้ที่มิได้มีอำนาจหน้าที่ใดๆ ทางการเมือง อันเป็นแนวทางโดยชัดเจนที่ต้องการทำลายระบอบประชาธิปไตยของประเทศ

กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ จึงขอประณามองค์กรอิสระทั้ง 6 องค์กร อันได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ไม่เพียงแต่ไม่ทำหน้าที่ของตนในการจรรโลงระบอบประชาธิปไตยอย่างสุจริตและเป็นธรรม หากแต่ยังมีข้อเสนอที่ขัดต่อเจตจำนงของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ กลุ่มฯยังขอเรียกร้องให้สถาบันทหารได้ยึดกรอบและแนวทางประชาธิปไตย เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ยุติความคิดใดๆที่เกี่ยวข้อง หรือนำไปสู่การทำการรัฐประหาร อันจะเป็นการนำพาประเทศไปสู่วิกฤตทางการเมืองที่เลวร้ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขอประณามบุคคลและสถาบันใดๆที่พยายามยั่วยุ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้เกิดการรัฐประหารขึ้นในประเทศ

กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ
กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย 

20141803162145.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

จบการศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันทำงานที่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส สนใจได้ข่าวสารบ้านเมือง สื่อสารมวลชน ชอบเขียน ชอบถ่ายภาพ สนใจการทำเว็บไซต์ มีเว็บบล็อกส่วนตัวที่ iambuggo.com