คนหนองบัวระเหวผิดหวัง! ประชุมแก้ปัญหาที่ดินร่วมรองปลัดสำนักนายกฯ มุ่งดัน คกก.ของจังหวัด

คนหนองบัวระเหวผิดหวัง! ประชุมแก้ปัญหาที่ดินร่วมรองปลัดสำนักนายกฯ มุ่งดัน คกก.ของจังหวัด

20162105012607.jpg

รายงานโดย: สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

20 พ.ค.2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2559 ตัวแทนชาวบ้านผู้เดือดร้อนจาก 6 ชุมชน ใน ต.วังตะเฆ่ และ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ประมาณ 200 คน รวมตัวที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว เพื่อเข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวบ้านผู้เดือดร้อน กรณีอุทยานแห่งชาติไทรทองปิดประกาศขับไล่ให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ ตามหนังสือ ทส 0917.513 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2559 

ประกาศดังกล่าวระบุว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทอง ให้ชาวบ้าน 6 ชุมชน ออกจากพื้นที่ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2559 ตามแผนทวงคนผืนป่า ของ คสช. ซึ่งส่งผลกระทบให้ชาวบ้านที่เคยอยู่ทำกินอยู่ก่อนมายาวนาน ได้รับความเดือดร้อน จึงเป็นที่มาของการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ (17 พ.ค.2559) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

20162105012623.jpg

การประชุมมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุม และมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐเข้าร่วมประกอบด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ (กกล.รส.จว.ชย.) รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอหนองบัวระเหว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทอง 

ตัวแทนผู้เดือดร้อนขึ้นชี้แจงปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบว่า ชุมชนถือครองใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินสืบทอดมานับแต่บรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน ก่อนจะมีการประกาศอุทยานแห่งชาติไทรทองทับที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยชาวบ้าน 

อีกทั้งผู้เดือดร้อนไม่ยอมรับผลการลงสำรวจตรวจสอบสิทธิ์ โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541 มาบังคับใช้ เพราะแนวปฏิบัติมุ่งผูกขาดอำนาจการจัดการไว้ที่หน่วยงานรัฐเพียงส่วนเดียว โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยหรือทำกินอยู่ในพื้นที่มาก่อน ส่งผลให้ชาวบ้านไม่มีความชอบธรรมที่จะอยู่กับป่า หรือไม่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และได้สร้างความขัดแย้งเรื้อรังมาจนกระทั่งปัจจุบัน

20162105012640.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยความตึงเครียด ด้วยความที่ชาวบ้านไม่สามารถใช้สิทธิในการออกเสียงเสนอปัญหาของชุมชนของตนเองได้มากนัก ทำให้ผลของการชี้แจงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐไม่เป็นตามที่ชาวบ้านคาดหวัง เหตุเพราะแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐ ยืนยันที่จะผลักดันให้ชาวบ้านยอมรับคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยจังหวัดเพียงฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ 6 หมู่บ้าน ใน ต.วังตะเฆ่ และ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วย บ้านซอกตะเคียน, หินรู, หนอผักแว่น, ปากดง, ซับหวาย และวังตะเฆ่ มีชาวบ้านที่เดือดร้อนในครั้งนี้รวมกว่า 800 ครอบครัว

20162105012709.jpg

000

ข้อมูล: กรณีปัญหาชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ใน ต.วังตะเฆ่ และ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ได้รับผลกระทบในเรื่องที่ดินทำกิน

ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายทวงคืนผืนป่า ทำให้ผู้ที่ทำกิน กว่า 6 หมู่บ้าน ใน ต.วังตะเฆ่ และ ต.ห้วยแย้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง ได้รับผลกระทบหนักขึ้น อาทิ ห้ามมิให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ และเข้ายึดพื้นที่ ทั้งถูกบังคับให้เซ็นต์ยินยอมออกจากพื้นที่ ผลกระทบดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ ดังนี้

วันที่ 8 มี.ค. 2559 เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยนายพันธ์ศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือ จากนั้นในวันเดียวกันเดินทางไปยื่นหนังสือต่อที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ 9 มี.ค. 2559 เดินทางเข้าพบนายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เขต 7 นครราชสีมา และเดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดย พันโทวสุธา ฤกษ์จำนงค์ นายทหารปฏิบัติการได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทนมารับหนังสือ

วันที่ 14 มี.ค. 2559 เข้ายื่นที่กองบัญชาการกองทัพภาคสองที่ 2 ค่ายสุรนารี นครราชสีมา โดย พ.ต.วรินทร แสงวิลัย นายทหารปฏิบัติการศูนย์ประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องทุกข์ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ 

สาระสำคัญของการเข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหา ให้เกิดความเป็นธรรม โดยมีข้อเสนอเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณา ดังนี้ 1.ให้ยกเลิกแผนการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่พิพาทอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในพื้นที่ ต.ห้วยแย้ และ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 

2.ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างชาวบ้านผู้เดือดร้อน กับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองทำประโยชน์ที่ดิน โดยมีสัดส่วนของราษฎรที่เดือดร้อนในจำนวนที่เท่ากัน ทั้งนี้ ไม่ให้มีการดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิ.ย. 2541 และ 3.ในระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหา ให้ยุติการดำเนินการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อราษฎรในพื้นที่ และผ่อนผันให้สามารถทำประโยชน์ตามปกติสุข

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง