จับตา ‘ธนาคารที่ดิน’ อนุกรรมการ ก.พ.ร.ชี้ไม่มีอำนาจยุบ ต้องชงให้องค์กรใหม่-ครม.ต่ออายุ

จับตา ‘ธนาคารที่ดิน’ อนุกรรมการ ก.พ.ร.ชี้ไม่มีอำนาจยุบ ต้องชงให้องค์กรใหม่-ครม.ต่ออายุ

20162601220612.jpg

รายงานโดย: ฮาริ บัณฑิตา

26 ม.ค. 2559 เวลาประมาณ 09.00 น. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ (P-move) ประมาณ 170 คน เดินทางมาร่วมจับตาการประชุมของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการบริหารที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.) ที่มี นายจักรมณฑ์ ผาสุกวานิช เป็นประธาน พิจารณาว่าจะยุบเลิกการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. หรือไม่ ที่ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2554 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินและการไม่สามารถเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน และเพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยจะหมดอายุในวันที่ 8 มิ.ย. 59 นี้

20162601220759.jpg

20162601220812.jpg

สมาชิกพีมูฟที่เกิดทางมาจากจัหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้ทำพิธีกรรมบวงสรวงแม่ธรณี แม่โพสพ เพื่อเคารพผืนแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรให้ได้อยู่อาศัยและทำกิน มีการแสดงละครพิพากษาชะตาชีวิตเกษตรกร และนั่งตากแดดเพื่อส่งกระแสจิตไปยังห้องประชุม ก.พ.ร. เป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

20162601220647.jpg

ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. นาย สถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ ได้ออกมาชี้แจงผลการประชุมต่อกลุ่มพีมูฟที่รวมตัวกันเพื่อติดตามผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ว่าที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ 3 เรื่อง ดังนี้ คณะอนุกรรมการฯ ไม่ขัดขวางการต่ออายุสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ และไม่มีอำนาจในการพิจารณา โดยผู้มีอำนาจในการพิจารณาคือคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชน (ก.พ.ม.) ซึ่งเป็นองค์กรใหม่ อยู่ระหว่างการรอลงพระปรมาภิไธยจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว หรือให้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ส่วนเรื่องงบประมาณ 167 ล้าน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ ดำเนินการส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณดังกล่าวโดยทางคณะอนุกรรมการฯ นี้จะไม่ขัดขวาง

สำหรับการต่ออายุของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ จะต้องทำเรื่องไปยัง ค.ร.ม. เพื่อแก้ไขกฎหมายต่ออายุสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ จนกว่าจะมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินแล้วเสร็จ โดยขณะนี้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ ได้ดำเนินการร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดินแล้ว และจะดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน

20162601220825.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง