ชมคลิป: วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016

ชมคลิป: วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016

วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016

3rd Peace Media Day and Peace Assembly 2016

สันติภาพเดินหน้า
เวทีรายงานสถานการณ์สันติภาพในพื้นที่สาธารณะ  
 
PEACE, MOVING FORWARD
PLATFORM FOR PEACE REPORT IN PUBLIC SPHEARE

เวลา 8.00-16.00 น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
.ณ ห้องประชุมใหญ่ (ห้อง 900) ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

#peacemove

 

เวลา

กำหนดการ

8.00-9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00-9.05 น.

กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล

คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

9.05-9.10 น.

 

กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี   

ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

9.10-9.15 น.

 

กล่าวเปิดงาน โดย

รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ดุลยปาฐก: เวทีรายงานความคืบหน้าของการพูดคุยสันติภาพ

 

9.15-9.35 น.

 

ปาฐกถา 1 “ความท้าทายและก้าวต่อไปของการพูดคุยเพื่อสันติสุข”

โดย  พลโทนักรบ บุญบัวทอง

เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

9.35-9.55 น.

 

ปาฐกถา 2 “ความท้าทายและก้าวต่อไปการพูดคุยเพื่อสันติภาพ”

โดย  อาวัง ญาบัต

ประธานสภาชูรอแห่งปาตานี (MARA PATANI)   

 

9.55-10.15 น.

ปาฐกถา 3 “ความท้าทายและก้าวต่อไปของการอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ”

โดย  ดาโต๊ะ ซัมซามิน บิน ฮาซิม

ผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

 

วาระสันติภาพจากประชาชน: เวทีรายงานสถานการณ์สันติภาพและข้อเสนอ

(AGENDA DAMAI DARI RAKYAT)

 

10.30-12.30 น.

การกล่าวถ้อยแถลงของบรรดาเครือข่ายประชาสังคมและกลุ่มองค์กรต่างๆ*

อาทิ  (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

 • สภาประชาสังคมชายแดนใต้
 • สถาบันภาษามลายูไทยแลนด์
 • เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)
 • สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสต์ภาคใต้
 • กลุ่มด้วยใจ
 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
 • คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้
 • สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (WePeace)
 • เครือข่ายสาธารณสุขยะรัง
 • สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
 • กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ (PPS)
 • กลุ่มเยาวชนความฝันชายแดนใต้ (Dream South)
 • เครือข่ายชุมชนศรัทธา “กัมปงตักวา”
 • ฯลฯ

12.30-12.40 น.

กล่าวสรุปเวทีช่วงเช้า โดย

นายมูฮำหมัดอายุบ ปาทาน

ประธานสภาสังคมชายแดนใต้

12.40-14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันและละหมาด

 

เวทีเสวนาสะท้อนย้อนคิดข่าวสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

 

14.00 -14.20 น.

เปิดประเด็น: นำเสนอผลการศึกษาสถานภาพการสื่อสารภายใต้บริบทการพูดคุยสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ (CPCS) คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี

โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่

รองคณบดีคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

14.20 – 16.00

เสวนา “สะท้อนย้อนคิดข่าวสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี”

ร่วมอภิปรายโดย*

 • นายปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคใต้ สถาบันข่าวอิศรา
 • นางสาวติชิลา พุทธสาระพันธ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • นางสาวอัจฉรา อัชฌายกชาติ ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • นายตูแวดานียา มือรีงิง บรรณาธิการสำนักข่าวอามาน (AMAN News) และผู้สื่อข่าวช่อง 3 มาเลเซีย (TV3)

ดำเนินรายการโดย

 • ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • นายสะรอนี ดือเระ  บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 

หมายเหตุ:   

1.* กำลังอยู่ระหว่างประสานงาน

2. มีการถ่ายทอดสดตลอดงาน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง