ชาวบ้านวอร์คเอ้าท์ เวที EIA เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดล่ม!

ชาวบ้านวอร์คเอ้าท์ เวที EIA เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดล่ม!

รายงานโดย: อนุชา  ตาดี นักข่าวพลเมือง

31 พ.ค. 2559 การนิคมอุตสาหกรรมเปิดเวทีเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ที่ห้องแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท โดยมี นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากมาเป็นประธาน นายรณชัย ขำภิบาล ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และนายชุมพล หมอยาดี ตัวแทนบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย มาให้ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการทำ EIA ของโคงการนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก

ในเวทีมีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ 150 คนและหน่วยงานราชการ เช่น กรมธนารักษ์ กรมโยธาและผังเมือง ทหารและตำรวจเข้าร่วม โดยในช่วงเปิดให้ซักถามแลกเปลี่ยน ตัวแทนชาวบ้านได้ซักถามถึงกระบวนการทำ EIA ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะกระบวนการแก้ไขปัญหาและทำแผนที่พิพาทเปรียบเทียบระหว่างชาวบ้าน กรมธนารักษ์และสำนักงานที่ดินยังไม่เสร็จสิ้น

ด้านตัวแทนของการนิคมอุตสาหกรรมอ้างว่า กระบวนการทำ EIA สามารถทำได้โดยคำสั่งที่ 17/2558 ภายใต้ มาตรา 44 ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจ จึงพากันประท้วงและเดินออกจากห้องประชุม จากนั้นได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้น

 

 

 

แถลงการณ์

เรื่อง กระบวนการรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

 

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีแผนดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในพื้นที่ประมาณ ๗๖๙ ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กนอ. จึงมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ มีกำหนดจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนร่วมได้เสียต่อรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ขึ้นในวันที่      ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท  อำเภอแม่สอด จังหวัดตากนั้น กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นและชาวบ้านผู้เดือดร้อนรอบโครงการฯ มีความเห็นต่อกระบวนการรับฟังความเห็นดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ประการแรก เนื่องจากที่ดินที่จะใช้ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกำหนดเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมนั้น ยังมีปัญหาข้อพิพาทที่ดินระหว่างธนารักษ์กับประชาชนในพื้นที่ และข้อเท็จจริงชัดเจนว่า กนอ.ยังมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้ เนื่องจากกรมธนารักษ์ยังมิได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับกนอ. ดังนั้น กนอ. จึงไม่สามารถเข้ามาดำเนินการกิจกรรมใดๆ ได้ รวมทั้งการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดรับฟังความเห็นได้

ประการที่สอง อ้างถึงคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ระบุในข้อที่ ๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็ว ซึ่งในขณะนี้พบว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาและผังเมืองยังไม่มีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตากออกมา ทำให้ยังไม่สามารถระบุขอบเขตที่ชัดเจนในการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมือนดังเช่นกรณีของจังหวัดสระแก้ว ที่มีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงมีการดำเนินการทำสัญญาเช่าระหว่างกรมธนารักษ์และกนอ.  เมื่อสัญญายังไม่เป็นที่เรียบร้อย คือ ยังไม่มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับการนิคมฯ จึงขัดต่อคำสั่งดังกล่าว การประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ที่จัดขึ้น ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น จึงไม่ชอบธรรม ทั้งด้วยกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกฎหมายผังเมืองตามคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๙

ดังนั้นกลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นและชาวบ้านผู้เดือดร้อนโดยรอบโครงการ จึงเห็นว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และควรมียุติการดำเนินการ จนกว่าข้อพิพาทเรื่องที่ดินจะเป็นที่สิ้นสุด กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นและชาวบ้านที่เดือดร้อนจึงขอประกาศไม่ยอมรับการประชุมรับฟังความเห็นฯ ที่จัดขึ้นอย่างไม่ชอบธรรมในครั้งนี้

 

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่น

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง