ชาวเชียงรายยังไม่เห็นด้วยกับผังเมืองรวม

ชาวเชียงรายยังไม่เห็นด้วยกับผังเมืองรวม

รายงานโดย: ผู้สื่อข่าวชุมชนเชียงราย วิไล นาไพวรรณ์

จากการประชุมสมัชชาพลเมืองจังหวัดเชียงราย (สภาคนฮักเจียงฮาย) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุม ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยเรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมมาจากผู้แทนประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ผู้แทนท้องที่ ผู้แทนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล กลุ่มองค์กรชุมชนฯ และภาคีพัฒนาภาคประชาสังคม กว่า 100 คน

น.ส.อัจฉรา เทพไชย นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้รายงานร่างผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย 7 ประเภท ได้แก่ ที่ดินชุมชน ที่ดินอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ที่ดินชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ที่ดินอนุรักษ์ป่าไม้ และที่ดินอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์ ก่อนการประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เดือนตุลาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติยังไม่เห็นด้วยกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายในบางประเด็น ประกอบด้วย

1) การนำที่ดินสาธารณประโยชน์ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จำนวน 3,000 ไร่ สร้างนิคมอุตสาหกรรม ควรอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุ่มน้ำ และดำเนินการจดทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดเชียงราย เข้าสู่แผนการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญา RAMSA
2) เสนอให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการพิจารณากำหนดผังเมืองรวมของจังหวัดเชียงราย
3) รับฟังความคิดเห็นควรมีขั้นตอนที่เป็นระบบ จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันโดยละเอียดทุกขั้นตอน
4) เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ผู้ที่สูญเสียที่ดินทางการเกษตร

 

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ