PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์เพิ่มช่องทางการตลาด SEพะเยา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..รุกหน้าเปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป SME/OTOP และโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อโดเมน http://phayaomall.com ร้านค้าออนไลน์ เปิด 24 ชั่วโมง […]

PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์เพิ่มช่องทางการตลาด SEพะเยา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..รุกหน้าเปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป SME/OTOP และโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อโดเมน http://phayaomall.com ร้านค้าออนไลน์ เปิด 24 ชั่วโมง […]

PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..รุกหน้าเปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป SME/OTOP และโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อโดเมน http://phayaomall.com จังหวัดพะเยาได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) […]

PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..รุกหน้าเปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป SME/OTOP และโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อโดเมน http://phayaomall.com จังหวัดพะเยาได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) […]

พะเยา : SEพะเยารุกหน้าช่วยผู้ประกอบการด้านการผลิตและการตลาด

..นี่คือตัวอย่างของการทำงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่ได้รุกหน้าสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมตามแนวทางของการสานพลังประชารัฐ สร้างรายได้และสร้างความสุขแก่ประชาชน ด้วยฟันเฟืองและการระดมพลังจากทุกภาคส่วน..นำเสนอโดย นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..(20กย.2559)

พะเยาจัดตั้ง : บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

พิธีจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ประธาน โดย นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มีผู้ถือหุ้น 4,000 หุ้น(รัฐ 200 […]

ยายหม่อม”..ขนมจีนดังคู่พะเยา..ยอดขนมเส้น..ช่วยสรรค์สร้างสังคม

“ยายหม่อม”..ขนมจีนดังคู่พะเยา..ยอดขนมเส้น..ช่วยสรรค์สร้างสังคม” กลุ่มขนมจีนยายหม่อม บ.สว่างอารมณ์ ม.๕ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา “แม่อุ๊ยหม่อม” หรือ นางหม่อม […]

1 2 3 4 21