Digital Revolution ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก…ทำลายล้างวิธีคิดและความเชื่อเดิมๆ

Digital Revolution ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก…ทำลายล้างวิธีคิดและความเชื่อเดิมๆ โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน […]

Digital Revolution ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก…ทำลายล้างวิธีคิดและความเชื่อเดิมๆ

Digital Revolution ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก…ทำลายล้างวิธีคิดและความเชื่อเดิมๆ โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน […]

ประธาน กทค.ประกาศเอาจริง คิดค่าบริการเป็นวินาที

 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 58 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมและรองประธาน กสทช. แถลงว่า จะทำการขยายผลการ […]

1 2 3