‘เมือง’ ต้องถูกจัดการ เพื่อ ‘คน’ บทสนทนาจากสยามสมาคมฯ

“การรับฟังหรือทำตามคำสั่งตามแนวทางพัฒนาเมืองของภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีโอกาสที่จะได้คิดแย้งนั้น ไม่อาจทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ” กนิษฐา กสิณอุบล ผู้จัดการทั่วไปสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ามกลางสถานการณ์การไล่รื้อชุมชนเก่าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อการจัดระเบียบเมืองหลวงให้งดงามชวนมอง โดยเฉพาะกรณีที่มีการขีดเส้นตายเวนคืนที่ดินชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนชานพระนครแห่งสุดท้ายของกรุงเทพฯ […]

โมเดลการ “อนุรักษ์” ที่นำมาสู่การ “ไล่รื้อชุมชน”

นับตั้งแต่กระแสการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าบริเวณปากคลองตลาด มาจนถึงการไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทว่าอยู่ภายใต้แนวคิดการจัดระเบียบที่เน้นอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อให้เกิด “พื้นที่โล่ง” ซึ่งเป็นจุดร่วมหนึ่งภายใต้ “แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์” ต้นแบบผังเมือง […]