นครอมตะมหานิพพานบางจำ

                 บ้านมั่นคงเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนหัวแหลมพัฒนา     เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ […]

ชุมชนเลม็ดร่วมกันคืนวิถีชุมชนคนไชยา

          ไชยา..ดินแดนแห่งอารยธรรมศรีวิชัย น้อยคนนักที่ไม่เคยได้ยินหรือรู้จัก ดินแดนอันเป็นถิ่นกำเนิดบุคคลสำคัญของโลก ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ […]

งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและรดน้ำผู้สูงอายุ

13เมษายน 2557 ชาวอำเภอท่าชนะ ได้ร่วมใจกันจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและรดนำ้ผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ ณ วัดมหาถูปาราม (วัดพระใหญ่) หมู่ที่ 5 […]

1 2