มากกว่าความเป็นชายหรือหญิง : การสื่อสารเรื่องเพศ ที่ควร (อ่อน) ไหว (รอบ) รู้

มากกว่าการพูดคุยเรื่องเพศสภาพ ที่ปัจจุบันดูเหมือนว่าถูกยอมรับและปรากฏความหลากหลายมากขึ้น หากเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา แต่ด้านหนึ่งความเข้าใจที่ถูกต้อง การให้เกียรติ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน ในเรื่องเพศสภาพ (Gender) เป็นประเด็นตั้งต้นพูดคุยใน การอบรมการสื่อสารเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ […]