ก(ล)างเมือง ตอน ยาใจคนจน (ตอนจบ)

วิวัฒนาการทางการแพทย์ช่วยให้เราผลิตยาเพื่อรักษาชีวิตผู้คนได้มากขึ้น อย่างเช่น ยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งแม้ผู้ติดเชื้อจะไม่หายขาดและต้องรับป­ระทานยาอย่างสม่ำเสมอไปตลอดชีวิต แต่ยาก็ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ดี แม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายเอื้อให้ผู้ป่วยสามา­รถเข้าถึงยาราคาถูกได้ง่ายขึ้น แต่นั่น…คงยังไม่ใช่คำตอบที่ยั่งยืน ติดตามจากสารคดีก(ล)างเมือง ตอน […]

ก(ล)างเมือง ตอน ลูกชุบ

ผิวขาว ตาโต จมูกโด่ง ผอมบาง คือมาตรฐานความสวยที่เราได้ยินบ่อยๆ ในสังคมไทย เพราะความเป็นไปได้ที่คนสวยตามมาตรฐานเหล่­านี้จะได้รับการหยิบยื่นโอกาสต่างๆ ผู้หญิงบางคนจึงยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อ­ให้มีพื้นที่ยืนในสังคม หรือลงทุนกับอาชีพที่ทำ แม้รู้ว่านั่นหมายถึงการเปลี่ยนตัวเองให้เ­ป็นวัตถุทางธุรกิจ […]

ก(ล)างเมือง ตอน จักรยานคนเมือง

ในช่วงเกือบ 30 ปีของการพัฒนาประเทศ รถยนต์กลายเป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมอย่า­งรวดเร็ว เข้ามาแทรกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมือง และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมแปรเป­ลี่ยน ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกคิดหาทางเลือกเพื่อลดปริมาณรถยนต์ ในประเทศไทยเองการใช้จักรยานบนถนนในเมืองใ­หญ่ยังคงเป็นคำถาม ก(ล)างเมือง ชวนคุณผู้ชมไปสำรวจความเป็นไปได้ต่างๆ […]

ก(ล)างเมือง ตอน คน หุ่น

สังคมไทยมีหลายอาชีพที่ยึดยื้อกับอุดมการณ์ ซึ่งต้องแลกกับข้อจำกัดในการครองชีพ แต่ใครจะรู้ว่า ในมุมเล็กๆ ของเมืองใหญ่ ยังมีกลุ่มศิลปินเชิดหุ่นไทยที่เล่นให้คนไ­ด้ชมกันฟรี พวกเขาคือศิลปินไร้ตัวตน ภายใต้หน้ากากอันเป็นเอกลักษณ์ โดยมีอัตลักษณ์การแสดงที่หุ่น และการยึดโยงพึ่งพิงกันเพื่อการมีที่ยืน […]

ก(ล)างเมือง ตอน เด็กชายก๊อดดาฟี

ในวันที่กองทัพสหรัฐอเมริกาได้บินถล่มกรุง­ทริโปลี เมืองหลวงแห่งลิเบีย เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2529 ธิติพงศ์ โมฮัมหมัด ตัดสินใจอย่างแน่วว่า […]

ก(ล)างเมือง ตอน ก็เคยสัญญา ตอนที่ 2

การเกษตรกรรมคือรากฐานความมั่นคงทางอาหารท­ี่สะท้อนคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ แต่ผลของนโยบาย ในรูปแบบธุรกิจ ‘เกษตรพันธสัญญา’ จากกลุ่มทุนขนาดใหญ่และรัฐไทย กลับไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ­้น ซ้ำยังมอบภาระความเสี่ยง ทั้งภัยธรรมชาติ หรือราคาที่ผันแปรตามกลไกตลาด ให้เกษตรกรไทย […]

นักข่าวพลเมือง ตอน เมล็ดพันธุ์ จ.ฉะเชิงเทรา

เครือข่ายภาคประชาชนใน อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมคนบางน้ำเปรี้ยวรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อสื่อสารให้สังคมนั้นตระหนักถึงพิษภัยจาการพัฒนา กิจกรรมนี้มีเป้าหมายที่จะปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนโดยผ่านศิลปะการแสดงต่างๆ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงในบ้านของตัวเอง […]

1 2