จับตาเส้นทางปฏิรูป : ระบบรองรับสังคมสูงวัย

ช่วงจับตาเส้นทางปฏิรูป : คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ก­ฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาช­นส่วนรวม