นักข่าวพลเมือง : กติกาชุมชนปลอดเหล้า

เมื่อรู้ว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาและส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน ทั้งเรื่องสุขภาพและหนี้สินครัวเรือน ชาวบ้านโนนสว่างเหนือ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ จึงระดมความคิดเห็นสร้างกติการ่วมกันเพื่อ ‘ลด ละ เลิก’ นักดื่มในหมู่บ้าน […]