สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์: ‘กองทุนเศรษฐกิจดิจิทัล’ ไม่จำเป็น เปิดช่องหากิน สร้างบรรทัดฐานผิด

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำลังเตรียมเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …” ที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว […]