นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนทางเลือก “สะเนพ่อง”

ผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว ที่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากเดิมชุมชนที่นี่มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอยู่แล้ว […]

นักข่าวพลเมือง : สงกรานต์คลิตี้ล่าง

29 เมษายนที่ผ่านมา กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จัดงานสงกรานต์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงขึ้นเพื่อเป็นการรวบญาติ พบปะพูดคุย รดน้ำผู้ใหญ่และยังมีกิจกรรมสืบสานประเพณีตามความเชื่อดั้งเดิมด้วยนักข่าวพลเมือง กลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่างสื่อสารเรื่องราวจากแง่มุมของเยาวชนมาให้ชม ออกอากาศ […]

นักข่าวพลเมือง : หนังสั้นเยาวชนบ้านคลิตี้ล่าง

3 ปีแล้วที่ชาวคลิตี้ล่าง จ.กาญจนบุรี ชนะคดี  โดยศาลปกครองสั่งให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว  พร้อมชดใช้ค่าเสียหาย มาวันนี้กลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่างที่เติบโตมาพร้อมกับการรับรู้ปัญหาของชุมชน  ได้รวมตัวกันเรียนรู้การถ่ายหนังสั้น เพื่อสื่อสารเรื่องราวของชุมชน  ติดตามการสื่อสารจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่าง […]

นักข่าวพลเมือง : หลักสูตรชีวิต

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น และผู้ทำหน้าที่จัดการศึกษาก็มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบันมีน้อยคนที่จะทราบว่า ภาคประชาชนหรือองค์กรชุมชนก็สามารถเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับลูกหลานของตนเองได้แล้ว ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาที่ภาคประชาชนทำหน้าที่เป็นผู้จัดการศึกษาให้กับลูกหลานของตนเอง โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น […]

นักข่าวพลเมือง : ค่ายเยาวชนคลิตี้ล่าง

วันนี้เป็นกลุ่มเยาวชนจากหมู่บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเข้าค่ายเยาวชน ที่ทำให้พวกเขาได้ลองฝึกผลิตสื่อบอกเล่าเรื่องราวชุมชนของตัวเองเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนร่วมกัน ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 30 […]

นักข่าวพลเมือง : ค่ายอาสา

ช่วงปิดเทอมหลายๆ นักศึกษาหลายๆมหาวิทยาลัยมักจะจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงปิดเทอม วันนี้นักข่าวพลเมือง จ.กาญจนบุรี ได้ติดตามการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ของกลุ่มศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งพวกเขาเดินทางเข้าไปในผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร ไปทำกิจกรรมร่วมกับครูและนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง […]

1 2